RTSD News

14.07.07: ได้ทำการเปิดใช้งาน ระบบในรูปแบบที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและข้าราชการที่ต้องการสั่งซื้อข้อมูล

27.07.07: ระบบได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลชุดใหม่เพื่อให้ทำการค้นหาตามรายชื่อจังหวัดและอำเภอได้

15.08.07: เพื่อให้ความสะดวกต่อผู้มาขอรับบริการ กรุณาส่ง Email สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ digitalmap@rtsd.mi.th

Links

ค้นหาทั่วไป


จังหวัด
อำเภอ

ค้นหาระวาง


หมายเลขชุด
หมายเลขระวาง
และ    หรือ  
ชื่อระวาง

ค้นหาจากฐานข้อมูล Gazetteer


จังหวัด
ชื่อสถานที่

ข้อมูล Gazetteer